Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Admax Marketing Oy (y-tunnus 2174115-8)
Kotamäki 2
33960 Pirkkala

2. Rekisteriasioita hoitava taho yrityksessä
Admax Marketing Oy/markkinnointiosasto
Puh. 010-2192 400
asiakaspalvelu@admax.fi.

3. Rekisterin nimi
Retroliike.fi-verkkokauppa

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Retroliike.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Retroliike.fi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
 - Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,         matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite
-  Retroliike.fi-verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto (käyttäjätunnus)
-  Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista
-  Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@admax.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan ja asiakkuuden aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai tilaa tuotteita. Asiakas antaa suostumuksen suoramarkkinointiin (sähköposti) rekisteröitymällä verkkokauppaan tai tilaamalla tuotteita ja hyväksymällä toimitusehdot. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja.

9. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Suoramarkkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

10. Rekisterin käsittely ja suojaus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Asiakasrekisteriin pääsevät Admax Marketing Oy:n henkilökunta, joilla on ylläpitäjän käyttäjätunnukset palveluun www.retroliike.fi. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.